Internetna stran www.modushealthcard.com je last trgovskega društva Modus International grupa d.o.o., ki omogočauporabo storitevin vsebinspletne strani www.modushealthcard.com, ki je regulirano s temiPogoji uporabe (dalje v tekstu: Pogoji). Z uporabo Web Shopa MODUS invseh pridruženih strani in servisov, ki pripadajo domeni www.modushealthcard.com (dalje v tekstu: Web Shop MODUS) se razume, da so uporabnikivvsakem trenutku seznanjeni s temi Pogoji ter jih v celoti razumejo in sprejemajo.
V primeru pristopa in/ali uporabe domene www.modushealthcard.com in vseh povezanih poddomen ter pripadajočih vsebin (na primer: fotografije, tekst, grafike, ilustracije in podatki), aplikacij, softverja instoritev, ki se omogočajopreko Web Shopa MODUS ne glede na način uporabe, uporabnik izrecno pristaja brez kakršnihkoli omejitevali rezerv na uporabo Web Shopa MODUS v skladu s temi Pogoji, reguliranje vseh pravnih odnosov, ki izhajajo ali lahko izhajajo iz uporabe Web Shopa MODUS, se izvaja v skladu s temi Pogoji. Uporabniki so dolžni redno preverjati Pogoje ter se smatra, da souporabniki z uporabo Web Shopa MODUS ali kateregakoli njegovega dela, vvsakem trenutku seznanjeniz aktualnimiPogoji uporabe tersojih razumeli in sprejeli v celoti. Uporabnikiso sami odgovorni za posledice, če se neravnajo v skladu s to določbo Pogojev.
Modus International grupa d.o.o. si lasti pravicospremembePogojev kadarkoli, brez obveznosti predhodne napovedi ter ne bo odgovorna za nobene možne posledice nastale zaradi takšnih sprememb. Navedene spremembezačnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh. Modus International grupa d.o.o. si lasti pravico ukinitve teh sprememb (ponudbe) vsebine kot tudi vseh servisov in podstrani, ki so sestavni del Web Shopa MODUS, brez obveznosti predhodne napovedi ter ne bo odgovorna za nobene morebitne posledice nastale zaradi teh sprememb. Omenjene spremembezačnejo veljati z objavo na tehspletnih straneh. Modus International grupa d.o.o. si lasti pravicospremembe, omejitevali prenehanjanudenjastoritve Web Shopa MODUS kadarkoli, brez obveze predhodne napovedi, vključno in delnoali popolnoma omejiti pristop Web Shop MODUS ter nudenjedoločenih storitev vprimeru kršenja določb teh Pogojev.
Modus International grupa d.o.o. ni odgovorna za katerokoli obliko škode, ki lahko na kakršenkoli način nastane iz ali je na kakršenkoli način povezana z uporabo Web Shopa MODUS, ter za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane uporabniku/obiskovalcuali katerikoli tretji strani povezano z uporabo ali zlorabo uporabevsebin Web Shopa MODUS. Z uporabo vsebin Web Shopa MODUS uporabnik sprejema vse rizike, ki nastanejokot posledica takšne uporabe.
VSEBINA, STORITVE IN APLIKACIJE
Vsebina, ki se prikazuje ali nahaja na straneh Web Shop MODUS, vključno z objavljenim tekstom, grafikami, ilustracijami, fotografijami, dokumenti, podatki in informacijami, se ne smejo reproducirati, distribuirati ali na katerikoli način uporabljati na način, ki je v nasprotju s temi Pogoji.
Posebej prepovedano je kopirati, spreminjati, objavljati, prenašati, prodajati, prikazovati ali kakorkoli izkoriščati vsebino in vizualno identiteto Web Shopa MODUS razen, ko je takšna možnost predvidena s temi Pogoji ali je rezultat predhodne odobritve Modus International grupa d.o.o. Storitve Web Shopa MODUS je prepovedano uporabljati v komercialne namene na kakršenkoli način ter uporabljati na način, ki ni v skladu s temi Pogoji.Skladiščenje ali kopiranje vsebine za kakršnekoli namene in na kakršenkoli način inuporabo je prepovedano.
Vprimeru nepooblaščene, nedovoljene in/ali nezakoniteuporabe katerekoli vsebine (tekst, fotografije itd.) Web Shopa MODUS, podjetje Modus International grupa d.o.o. si lasti pravico zahtevati nadomestilo škode insprožiti državljanski in kazenski postopek zoper pravnoali fizično osebo, ki na opisan način uporablja vsebine Web Shop MODUS.
Uporaba storitev Web Shopa MODUS se odobriizključno polnoletnim osebam. Uporaba Web Shopa MODUS s strani otrok je dovoljena le ob nadzoru staršev in/ali skrbnika, saj v nasprotnem prevzemajovse pravice in obveznosti nastale s takšno uporabo, Modus International grupa d.o.o. pa ne odgovarja za morebitne posledice takšne uporabe.
UPORABA STRANI www.modushealthcard.com IN NJEJ PRIDRUŽENIH STRANI
Prepovedana je uporaba strani invsebin za kakršenkoli namen, ki ni v zvezi s poslovanjem Web Shopa MODUS, ter na kakršenkoli način, ki ni v skladu s temi Pogoji. Uporabnik potrjuje in jamči, da bo te straniuporabljal le v skladu s temi Pogoji invsemi uporabnimi zakoni in pravili, vključno, brez omejitev, vse tiste, kise nanašajo na internet, e-mail (sporočila elektronske pošte), podatke inzasebnost.
Uporabnik strani potrjuje in jamči, da bo preneseno vsebino uporabljal izključno na način v skladu s temiPogoji, v nasprotnem se takšna uporabarazumekot nedovoljena, v tem primeru pa je Modus International grupa d.o.o. pooblaščenazahtevati nadomestilo škode od uporabnika ter mu v celoti ali delnoomejiti nudenje storitve.
REGISTRACIJA INUSTVARJANJEUPORABNIŠKEGA RAČUNA
Registracija ali uporabniški račun se ustvari za eno fizičnoali pravno osebo. Z registracijo na storitve Web Shopa MODUS, uporabnik dobi podatke o uporabniškem računu (uporabniško ime in geslo). Registracija v Web Shop MODUS ni obvezna, Kupci, ki ustvarijo uporabniški račun nimajo dodatnih ugodnosti nakupaz ozirom na tiste Kupce, ki nimajoustvarjenega uporabniškega računa. Namen uporabniškega računa je vodenje evidence željenih artiklov in lastnih osebnih podatkov, ki se potem enostavneje in hitreje vnašajov samo naročilo. Ustvarjanje uporabniškega računaje je dovoljeno polnoletnim in mladoletnim osebam, medtem ko naročanje innakup lahko opravijo izključno polnoletne in popolnoma poslovno sposobne osebe. Prav tako, namesto mladoletnih oseb, nakup lahko zaključijo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki, delno poslovno sposobne osebe pa lahko pogodbo zaključijo samo s soglasjem njihovega zakonitega zastopnika. Delovanje v nasprotju s tem pogojem izvzema podjetje Modus International grupa d.o.o. od kakršnekoli pravne odgovornosti. Uporabniški račun ni prenosljiv na druge osebe. Uporabniški račun pravnih oseb lahko uporablja le odgovorna oseba navedena kot takšna pri registraciji.
Izrecno je prepovedano: uporaba tujih podatkov ter lažno predstavljanje v imenu druge pravne ali fizične osebe; seznanjati s podatki o registraciji ali uporabniškem računu tretje osebe; uporabiti tuje podatke za registracijo; na katerikoli način, uporaba Web Shopa MODUS za pošiljanje, oziromaspodbujanje širjenja neželenih elektronskihsporočil (ti. spam sporočila).
Ob izpolnitvi registracijskega obrazca, uporabniki Web Shopa MODUS so dolžni dati točne, veljavne in popolne osebne podatke, ter le te posodobiti v primeru njihovih sprememb. Za kršitvedoločb Pogojev iz tega poglavja, Modus International grupa d.o.o. si lasti pravico, po lastni presoji, onemogočiti registracijoali ugasniti uporabniški račun uporabnika brez obveznosti nadomestila uporabniku kakršnegakoli stroška ali škode. Po uspešno opravljeni registraciji na e-mail uporabnikabododostavljena navodila za potrditev registracije in e-pošte. Uporabnik je dolžen hraniti podatke o svojivarnostni zapori inuporabniškem računu, ter je popolnoma odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi neavtorizirane uporabe svojegauporabniškega računa.
V primeru, da uporabnik uporablja Web Shop MODUS kot neregistrirani uporabnik se obveže, da sovsi podatki za sklepanje Pogodbe o nakupu resnični tersprejema vse prej navedene pogoje.
Pogoji so objavljeni 01.02.2016. leta na www.modushealthcard.com