Proljetna akcija - 20% na godišnju članarinu!

Izjava o privatnosti

Ovom Izjavom o privatnosti uređuju se prava i obaveze sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje u tekstu: „Uredba“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalim pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka u odnosu na registraciju i korištenje MHC SERVISA.

Osobni podaci prema Izjavi o privatnosti (dalje u tekstu: „Izjava o privatnosti“) su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu za potrebe ove Izjave o privatnosti: „Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka prema Izjavi o privatnosti znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Osobni podaci bit će obrađivani sukladno načelima sadržanim u važećim propisima/odredbama Uredbe, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalih pozitivnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Ispitanik pružanjem i unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos s REAL GRUPOM-om, te je stoga obrada tako prikupljenih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Ispitanika radi realizacije ugovornog odnosa REAL GRUPE i KORISNIKA kao i sporazuma o poslovnoj suradnji s NARUČITELJIMA (pravna osoba kod koje je KORISNIK zaposlen i s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući ugovor temeljem kojeg je REAL GRUPA NARUČITELJU obavila dostavu aktivacijskih kodova za MHC MOBILNU APLIKACIJU koje se NARUČITELJ obvezao dodijeliti isključivo vlastitim zaposlenicima prema svom izboru, a radi registracije i aktivacije svake pojedine MHC) i s njim povezanih radnji (primjenjivo ovisno o kanalu prodaje temeljem kojeg je KORISNIK pristupio registriranju MHC računa, tj. ovisno o tome pristupa li KORISNIK registriranju MHC računa direktno ili posredno, kao zaposlenik NARUČITELJA), realizacije ugovora o poslovnoj suradnji s PARTNERIMA i/ili Povezanim osobama PARTNERA a sve kako bi se izvršile usluga po narudžbi Ispitanika.

Ukoliko Ispitanik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koju ih MHC SERVISI zahtijevaju, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnosti na MHC SERVISIMA neće biti tehnički provedive. Povlačenje privole dovest će do nemogućnosti korištenja MHC SERVISA.

Upućuju se Ispitanici da pročitaju sve navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti kako bi lakše razumjeli koje osobne podatke REAL GRUPA prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su prava Ispitanika vezano za pristup, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Voditelj obrade:

REAL GRUPA d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, HR-10000 Zagreb, OIB: 57210097686

Kontakt podaci Voditelja obrade:

telefon: +385 (0) 4650 070
e-pošta: [email protected]

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka:

telefon: + 385 (99) 2181 647
e-pošta: [email protected]

Svrha obrade: REAL GRUPA prikuplja i obrađuje osobne podatke Ispitanika u svrhu ugovornog odnosa, tj. korištenja MHC SERVISA, odnosno u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Ispitanika koji pristupaju MHC SERVISIMA, realizacije sporazuma o poslovnoj suradnji s NARUČITELJIMA (pravna osoba kod koje je KORISNIK zaposlen i s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući ugovor temeljem kojeg je REAL GRUPA NARUČITELJU obavila dostavu aktivacijskih kodova za MHC MOBILNU APLIKACIJU koje se NARUČITELJ obvezao dodijeliti isključivo vlastitim zaposlenicima prema svom izboru, a radi registracije i aktivacije svake pojedine MHC) i s njim povezanih radnji (primjenjivo ovisno o kanalu prodaje temeljem kojeg je KORISNIK pristupio registriranju MHC računa, tj. ovisno o tome pristupa li KORISNIK registriranju MHC računa direktno ili posredno, kao zaposlenik NARUČITELJA), realizacije ugovora o poslovnoj suradnji s PARTNERIMA i/ili Povezanim osobama PARTNERA, komunikacije s Ispitanikom, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju navedenih ugovornih odnosa, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Ispitanika, kako bi ponuda za Ispitanika bila individualnija, te kako bi svoju ponudu usluga što više prilagodili navikama i potrebama Ispitanika.

Za potrebe obrade, REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI koriste određene alate koji, između ostalog, omogućuju i marketinšku komunikaciju s KORISNICIMA.

Svaka marketinška poruka e-pošte koju REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI komuniciraju KORISNIKU sadržavat će uputu o besplatnom i jednostavnom načinu odbijanja uporabe podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPEA i/ili MHC SERVISA / uskrati privole na daljnju uporabu podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA.

Putem linka koji će se nalaziti u svakoj marketinškoj poruci e-pošte koju REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI komuniciraju KORISNIKU, KORISNIK će moći pristupiti web stranici i odabirom opcije „Izbriši me s mailing liste“ KORISNIK u svakom trenutku može odbiti uporabu podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA / uskratiti privolu na daljnju uporabu podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA.

Odabirom opcije „Izbriši me s mailing liste“ bit će onemogućena sva marketinška komunikacija, no to neće utjecati na ostale aktivnosti koje REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI obavljaju vezano uz KORISNIKA (uključujući, ali se ne ograničavajući na, obradu podataka KORISNIKA od strane marketinških alata, no bez slanja KORISNIKU marketinški poruka e-poštom). Naime, sva komunikacija koja se obavlja s KORISNIKOM bit će onemogućena samo u slučaju generalnog povlačenje privole KORISNIKA kao ispitanika. No, isto može dovesti do nemogućnosti nastavka korištenja MHC SERVISA, ukoliko su sakupljeni osobni podaci nužni za provođenje određene aktivnosti REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA.

Dodatno, pristupom MHC SERVISIMA putem MHC MOBILNE APLIKACIJE KORISNIK će, osim odabira opcije „Izbriši me s mailing liste“ imati izbor personalizirati marketinšku komunikaciju od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA izborom primanja poruka samo određene vrste/sadržaja. Međutim, opcijom „Izbriši me s mailing liste“ koja se nalazi na web stranici i/ili izborom personaliziranja marketinške komunikacije od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA i/ili izborom primanja poruka samo određene vrste/sadržaja KORISNIK će moći pristupiti samo putem linka koji se nalazi u marketinškim porukama e-pošte koje REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI komuniciraju KORISNIKU. Ovo ne utječe na pravo KORISNIKA na generalno povlačenje privole KORISNIKA kao ispitanika kao ni na pravo KORISNIKA da se odregistrira i/ili izbriše račun s MHC SERVISA.

Pravna osnova:

 1. Pojedini propis;
 2. Ugovorni odnos;
 3. Izričita i nedvosmislena suglasnost Ispitanika;


U sva tri slučaja, za svaku pojedinu bazu podataka koju Voditelj obrade uspostavi i/ili aktivnost koju Voditelj obrade poduzima, bit će naveden legitimni interes Voditelja obrade (npr. legitimni interes može se očitovati u tome što pojedini dokument i u njemu sadržani osobni podaci predstavljaju dokaz o provedenoj poslovnoj aktivnosti i opravdanosti nastalog poslovnog rashoda).

Podaci koji se prikupljaju: ime i prezime osobe, dob (godina rođenja), adresa stanovanja (uključujući mjesto i županiju), adresa e-pošte, telefonski broj. Posebne kategorije osobnih podataka se ne obrađuju. Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, iste ćemo ukloniti bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti MHC SERVISE.

Osim ovih podataka REAL GRUPA automatski prikuplja podatke s Ispitanikovog uređaja, što može uključivati IP adresu i geo-lokaciju, a postoje i situacije u kojima REAL GRUPA automatski prikuplja druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na pojedini MHC SERVIS, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji Ispitanik koristi, kao i o operativnom sustavu Ispitanikovog uređaja te verziji aplikacije i jezičnim postavkama.

REAL GRUPA preporuča Ispitaniku brinuti se o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun MHC SERVISA. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Primatelji osobnih podataka: Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika u pravilu ne prosljeđuje niti ustupa nepovezanim trećim stranama, te ih sigurnosno pohranjuje na svojem ili vanjskom poslužitelju prema svom slobodnom izboru, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe i da se njome na adekvatan način osigurava zaštita prava Ispitanika.

U svrhu ispunjenja svojih obveza Voditelj obrade može osobne podatke Ispitanika proslijediti povezanim društvima Voditelja obrade kako bi ista na odgovarajući način mogli koristiti te podatke kao ovlaštene osobe. Podatke Ispitanika Voditelj obrade može proslijediti trećim osobama, primjerice, poslovnim partnerima pružateljima usluge on-line i/ili offline autorizacije. Nadalje, u mjeri u kojoj nam je potrebno, osobni podaci mogu biti proslijeđeni pravnim osobama koje Voditelju obrade primjerice pružaju usluge koje uključuju marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim karticama, pružanje usluga za Ispitanike (uključujući pravne, porezne i financijske savjete) te slanje poruka u ime Voditelja obrade. Voditelj obrade ograničit će osobne podatke koje odnosnim pravnim osobama dostavlja te će one imati pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određeni osobni podaci mogu biti proslijeđeni izvršnoj vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bi Voditelj obrade udovoljio pravnim ili zakonskim obvezama.

Pristup osobnim podacima imat će zaposlenici Voditelja obrade, kao i (prema potrebi) zaposlenici gore navedenih pravnih osoba, od kojih neki mogu biti u SAD-u i drugim zemljama izvan Europske Unije, ali čiji opis posla opravdano zahtijeva pristup ovim podacima s ciljem ispunjavanja svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti. U skladu s uobičajenom praksom i procedurama rada prilikom pružanja računovodstvenih usluga, osobni podaci mogu naknadno biti odabrani te proučeni od strane internih ili s njihove strane odabranih vanjskih revizora. Voditelj obrade može prenositi osobne podatke unutar grupe povezanih osoba odnosno može koristiti treće strane za pohranu i obradu pruženih podataka u SAD-u ili drugim zemljama koje ne osiguravaju jednakovrijednu razinu zaštite osobnih podataka i primjenjivost pravila zaštite osobnih podataka kakva su u uporabi u Republici Hrvatskoj, u mjeri u kojoj je to potrebno za gore navedene svrhe korištenja, za ispunjavanje zakonskih obveza, za zaštitu važnog javnog interesa ili za obradu podataka. Voditelj obrade poduzet će sve razumne korake kako bi prihvatljivim mjerama spriječio rizik od neprikladnog ili nedozvoljenog pristupa osobnim podacima, kao i da bi spriječio njihovo neovlašteno korištenje. S tim u svezi, ukoliko do slanja osobnih podataka u treće zemlje dođe, Voditelj obrade će ući u odgovarajuće ugovorne odnose s odnosnim trećim stranama obvezujući ih da sigurno čuvaju pružene podatke te da ih ne koriste za niti jednu drugu svrhu osim one navedene u ovom obrascu (S obzirom da je Provedbena Odluka Komisije (EU) 2016/1250 od 12.07.2016. koja je potvrđivala da, za potrebe članka 25. stavka 2. Direktive 95/46/EZ Sjedinjene Američke Države osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka koji se prenose iz Unije organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti) proglašena nevaljanom Presudom Suda Europske unije (CJEU) u predmetu C-311/1 od 16. srpnja 2020. godine (Schrems II), ugovori s inozemnim Ispitanicima više ne uključuju Standardne ugovorne klauzule (eng. „Standard Contractual Clauses“) prema Odluci Komisije C(2010)593)) već Standardne ugovorne klauzule (2021) (eng. „Standard Contractual Clauses 2021)“) prema Odluci Komisije C(2021)3972 od 04. lipnja 2021. godine dostupne putem sljedeće poveznice https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=en)).

Razdoblje pohrane: Osobni podaci se pohranjuju u vremenskom razdoblju koje je potrebno za ostvarivanje legitimnih i zakonitih svrha, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe nije određeno dulje razdoblje.

Osobni podaci POSJETITELJA / KORISNIKA koji nije uspješno obavio postupak kupnje aktivacijskog koda za MHC MOBILNU APLIKACIJU čuvaju se 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg unošenja osobnih podataka u MHC SERVISE, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe ili ovim Općim uvjetima nije određeno dulje razdoblje.

Osobni podaci POSJETITELJA / KORISNIKA koji je uspješno obavio postupak kupnje aktivacijskog koda za MHC MOBILNU APLIKACIJU čuvaju se do registracije MHC računa, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe ili ovim Općim uvjetima nije određeno dulje razdoblje.

U slučaju davanja privole osobni se podaci obrađuju onoliko dugo dok se privola ne povuče, a u slučaju zahtjeva za brisanjem isti će odmah biti nepovratno obrisani ukoliko važeći propisi/odredbe Uredbe ne propisuju drugačije.

Primjerice, temeljem računovodstvenih propisa, pojedini podaci moraju se čuvati najmanje 11 (jedanaest) godina.

Prava Ispitanika: Sukladno Uredbi, između ostalog, Ispitanik ima pravo na transparentnost (čl. 12.–14), pravo na pristup podacima (čl. 15.), pravo na ispravak podataka (čl. 16.), pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“, čl. 17.) , pravo na ograničenje obrade (čl. 18.), pravo zatražiti priopćenje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade (čl. 19.), pravo na prenosivost podataka (čl. 20.), pravo na prigovor (čl. 21.), pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (izradi profila, čl. 22.) te općenito pravo na povlačenje privole (čl. 7.) u mjeri u kojoj se obrada temelji isključivo na privoli Ispitanika.

Povlačenje privole Ispitanika dovodi do nemogućnosti nastavka korištenja MHC SERVISA, ukoliko su sakupljeni osobni podaci nužni za provođenje određene aktivnosti MHC SERVISA.

Povlačenje privole, ako za to postoje zakonske pretpostavke, dovodi do anonimizacije registriranih KORISNIKA MHC SERVISA. Anonimizacija podataka je postupak obrade osobnih podataka kojim se nepovratno sprječava identifikacija KORISNIKA iz obrađenih podataka. Po definiciji, nakon ispravne anonimizacije ne smije biti moguće povezati anonimizirane podatke s određenom osobom. Sukladno navedenom, nakon anonimizacije podataka ne postoji način povratka tih podataka u oblik prije anonimizacije.

Anonimizaciju je moguće napraviti:

 • Kroz MHC SERVISE putem MHC WEB APLIKACIJE. Nakon anonimizacije, aplikacija će KORISNIKA odjaviti.

Čin anonimizacije uključuje sljedeće aktivnosti:

 • Odabir konkretnog KORISNIKA
 • Označavanje KORISNIKA kao obrisanog
 • Anonimizaciju osobnih podataka KORISNIKA korištenjem MD5 hash metode
  • Anonimiziraju se sljedeći podaci:
   • ime i prezime
   • dob (godina rođenja)
   • adresa stanovanja (uključujući mjesto i županiju)
   • adresa e-pošte
   • telefonski broj.
   • Ostali osobni podaci KORISNIKA
 • Kreiranje dokumenta u PDF obliku koji dokumentira čin anonimizacije KORISNIKA
  • Dokument se prikazuje u svrhu ispisa
  • Dokument se trajno pohranjuje pri čemu naziv datoteke ne ukazuje na osobni podatak KORISNIKA (Zapisnik o anonimizaciji <timestamp>.PDF).

Ukoliko KORISNIK ima tekuće aktivnosti na MHC SERVISIMA, dužan ih je sve samostalno završiti prije anonimizacije, i to u roku od najviše 15 (petnaest) radnih dana – nakon čega će biti pokrenut postupak anonimizacije. Pri tome je KORISNIK u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije pokretanja postupka anonimizacije. Anonimizacijom prestaju bilo kakva prava KORISNIKA koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se KORISNIK istih u cijelosti odriče.

Također, Ispitanik ima pravo i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ako Ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može se obratiti Voditelju obrade koristeći sljedeće podatke za kontakt:

Kontakt podaci Voditelja obrade:

telefon: +385 (0) 4650 070
e-pošta: [email protected]

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka:

telefon: + 385 (99) 2181 647
e-pošta: [email protected]

Voditelj obrade dužan je pružiti informacije Ispitaniku u roku određenom u važećim propisima/odredbama Uredbe. U slučaju da su zahtjevi Ispitanika neutemeljeni ili pretjerani Voditelj obrade ima pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu sukladno važećim propisima/odredbama Uredbe.

Mjere zaštite osobnih podataka: Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje mogu uključivati npr. pseudonimizaciju i/ili anonimizaciju, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe i zaštitila prava Ispitanika.

Zaštitu podataka REAL GRUPA uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako REAL GRUPA provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na i/ili s MHC SERVISA, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. REAL GRUPA se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU (Europska unija), a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Ispitanika i MHC SERVISA odvija sigurnim protokolom.

Stručno i administrativno osoblje Voditelja obrade koje obrađuje osobne podatke poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrđuju obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.

Klikom prilikom registracije Ispitanik prihvaća ovu Izjavu o privatnosti te potvrđuje da ju je pročitao, razumio i da se slaže sa prikupljanjem, obradom i dijeljenjem osobnih podataka na način i u opsegu kako je to određeno samom Izjavom o privatnosti.

Ovu Izjavu o privatnosti, REAL GRUPA može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na MHC SERVISIMA. Zato REAL GRUPA poziva Ispitanika da povremeno pregleda Izjavu o privatnosti na kojoj će biti naznačeno da su izvršene izmjene, ukoliko istih bude, u određenom vremenskom razdoblju.

Ukoliko se Ispitanik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Ispitanika da se odregistrira i/ili izbriše svoj račun s MHC SERVISA putem MHC WEB APLIKACIJE.

Postanite član Modus Health Card programa

Ostvarite brojne pogodnosti na zdravstvene usluge i proizvode kod naših ugovornih partnera. Stavite vaše zdravlje na prvo mjesto!

Preuzmite Modus app

Preuzmite besplatnu Modus Health Card aplikaciju sa Google Play na Android ili App Store na IOS uređajima. Zatim preko našeg web shopa kupite AKTIVACIJSKI KOD za aktivaciju jednogodišnje članarine koji šaljemo na e-mail adresu zajedno s kratkim uputama za instalaciju.

Aktivirajte i počnite koristiti sve prednosti članstva već danas!

Budite obavješteni o popustima

Registrirajte se putem donjeg obrasca slanjem vaše e-mail adrese i biti ćete obavješteni o svim novim popustima i akcijama čim se pojave!