Proljetna akcija - 20% na godišnju članarinu!

Opći uvjeti

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti korištenja MHC WEB STRANICE / MHC MOBILNE APLIKACIJE (Posljednje ažuriranje: 14.11.2023. godine) u odnosu na nove KORISNIKE stupaju na snagu njihovim prihvatom, a u odnosu na postojeće KORISNIKE po isteku obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Općih uvjeta na MHC WEB STRANICI i od dana slanja objave izmijenjenog i dopunjenog teksta Općih uvjeta KORISNIKU, što god nastupi kasnije.

Ovim Općim uvjetima korištenja uređuju se odnosi između društva REAL GRUPA d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, HR-10000 Zagreb, OIB: 57210097686, (dalje u tekstu: „REAL GRUPA“) kao isključivog nositelja prava na MHC WEB STRANICU / MHC MOBILNU APLIKACIJU (dalje u tekstu: „MHC SERVISI“) kao softverskih rješenja, i Vas kao KORISNIKA (dalje u tekstu: „KORISNIK“) iste.

Korištenjem MHC WEB STRANICE i/ili korištenjem MHC MOBILNE APLIKACIJE i/ili registriranjem na istoj KORISNIK se slaže s Općim uvjetima (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) korištenja poslovanja te isti predstavljaju sadržaj ugovornog odnosa REAL GRUPE i KORISNIKA. KORISNIK potvrđuje da je poslovno i procesno sposoban za sklapanje obvezujućih ugovora i/ili korištenje MHC SERVISA i/ili da ima sva potrebna ovlaštenja i/ili punomoći za poduzimanje svih radnji putem MHC SERVISA i/ili sklapanje obvezujućih ugovora.

KORISNIK potvrđuje da nije upisan u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona (odnosni registar trenutno se vodi se pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti).

KORISNIK koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i/ili neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se u odnosu na iste odgovarajuće postupiti.

Odnosni Opći uvjeti mutatis mutandis primjenjuju se i na osobe koje pristupe MHC SERVISIMA prije nego steknu i/ili bez da steknu status KORISNIKA (dalje u tekstu: „POSJETITELJ“), s obzirom da samim pristupanjem MHC SERVISIMA stječu određene obveze (npr., ali se ne ograničavajući na, u odnosu na prava intelektualnog vlasništva podataka koji se na MHC SERVISIMA nalaze i prije registracije MHC računa.

REAL GRUPA zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku u skladu s ovom odredbom. Ako REAL GRUPA izmijeni ove Opće Uvjete, objavit će revidirane Opće Uvjete na MHC WEB STRANICI i ažurirati datum „Posljednje ažuriranje“ na vrhu ovih Općih uvjeta. Daljnji pristup ili korištenje MHC SERVISA od strane KORISNIKA predstavljat će prihvaćanje revidiranih Općih uvjeta i isti će biti dostupni na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“). Dodatno, putem odnosne poveznice („linka“) bit će moguće pristupiti i ranije važećim verzijama Općih uvjeta.

Istodobno, REAL GRUPA će KORISNIKA obavijestiti o svim predloženim izmjenama i/ili dopunama ovih Općih uvjeta zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte KORISNIKA koju je registrirao na MHC SERVISIMA, a koja e-poruka će sadržavati obavijest o namjeravanim izmjenama i dopunama te poveznicu za pristup tekstu Općih uvjeta.

Predložene izmjene i dopune ne provode se prije isteka obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Općih uvjeta na MHC WEB STRANICI i od dana slanja objave izmijenjenog i dopunjenog teksta Općih uvjeta KORISNIKU, što god nastupi kasnije.

Putem odnosne poveznice bit će moguće pristupiti i svim ranije važećim verzijama ovih Općih uvjeta, kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njihovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“), sukladno odredbama Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (dalje u tekstu: „Uredba 2019/1150“), sve kako bi se odnosnom sredstvu osigurale karakteristike „tajnog medija“ odnosno „trajnog nosača podataka“.

REAL GRUPA može u svakom trenutku pristupiti i koristiti MHC SERVISE i/ili određena područja i/ili značajke MHC SERVISA, pod određenim uvjetima i/ili zahtjevima i/ili po vlastitoj volji, a posebno u uvjetima poput postupka provjere podataka članova.

Za pristup i korištenje određenih značajki MHC SERVISA morate registrirati račun (dalje u tekstu: „MHC račun“). Ako registrirate MHC račun za drugu fizičku osobu, jamčite da imate ovlaštenje zakonski obvezati odnosnu drugu fizičku osobu i dodijeliti nam sva dopuštenja i/ili licence navedene u ovim Općim uvjetima.

REAL GRUPA može omogućiti značajke/radnje koje omogućuju određenim trećim stranama poduzimanje određenih radnji koje utječu na MHC račun KORISNIKA. Na primjer, REAL GRUPA može omogućiti KORISNICIMA ili određenim trećim stranama da registriraju nove KORISNIKE i/ili unose podatke u ime drugih KORISNIKA. Za ove značajke/radnje nije potrebno zahtijevati posebne suglasnosti. REAL GRUPA ne preuzima nikakvu odgovornost za potvrdu identiteta bilo kojeg KORISNIKA, s tim da REAL GRUPA može, ali nema obvezu, tražiti od KORISNIKA da mu dostave dokaze o identifikaciji (preslike osobnih isprava, izvatke iz javnih registara, i sl.) i/ili druge informacije i/ili može jednostrano poduzimati dodatne provjere namijenjene provjeri identiteta KORISNIKA.

Pristup i/ili upotreba određenih područja i/ili značajki MHC SERVISA može biti podložna posebnim pravilima, standardima i/ili smjernicama i/ili može zahtijevati da KORISNIK prihvati dodatne odredbe i uvjete prije nego što pristupi relevantnim područjima i/ili značajkama MHC SERVISA. Ako postoji nesklad između ovih Općih uvjeta i odredbi primjenjivih na određeno područje i/ili značajku MHC SERVISA, potonje će imati prednost u odnosu na KORISNIKOV pristup i/ili korištenje tog područja i/ili značajke, osim ako izrijekom nije drugačije određeno.

Ako KORISNIK pristupi i/ili preuzima aplikaciju iz Apple App Store-a i/ili Google Store-a  i/ili AppGallery-a prihvaća Appleov i/ili Google i/ili Huawei ugovor o licenci za aplikaciju/e.

Neka područja MHC SERVISA implementiraju usluge mapiranja Google Maps/Earth, uključujući API-je Google Maps. KORISNIKOVA uporaba Google Maps / Earth podliježe dodatnim uvjetima pružanja usluge Google Maps / Google Earth.

Ovi Opći uvjeti uključuju sljedeće posebne dijelove koji čine jedinstvenu cjelinu i svaki od njih smatra se integralnim dijelom Općih uvjeta:

 • OPĆE ODREDBE
 • UVJETI REGISTRACIJE „MHC SERVISI“;
 • UVJETI KORIŠTENJA „INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO“;
 • IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI;
 • IZJAVA O PRIVATNOSTI;
 • OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA (eng. „Cookies“);
 • PRIMJENA PRAVA, NADLEŽNOST I RJEŠAVANJE SPOROVA;
 • ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KORISNIKA KADA ON IMA STATUS POTROŠAČA U ODNOSU NA REAL GRUPU;
 • OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA;

S obzirom na navedeno, Uvodne odredbe primjenjuju se i čine sastavni dio svakog posebnog dijela ovih Općih uvjeta.

U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja:

MHC SERVISI: MHC WEB STRANICA dostupna putem slijedeće poveznice („linka“) / MHC MOBILNA APLIKACIJA dostupna putem sljedećih poveznica https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocketdbs.modus (za korisnike Android sustava) ili https://apps.apple.com/co/app/modus-health-card/id1063703876 (za korisnike iOS sustava) ili https://appgallery.huawei.com/app/C109669821 (za korisnike Huawei sustava).

MHC: MODUS HEALTH CARD kartica u digitalnom formatu unutar MHC MOBILNE APLIKACIJE kojom se Korisniku omogućuje ostvarivanje popusta/pogodnosti na proizvode i usluge vezane uz zdravlje te na komplementarne usluge i proizvode iz lifestyle i beauty područja u objektu/objektima Partnera REAL GRUPE i/ili Povezanih osoba Partnera na području Republike Hrvatske.

REAL GRUPA: je pravna osoba REAL GRUPA d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, HR-10000 Zagreb, OIB: 57210097686, telefon: +385 (0) 4650 070, e-pošta: [email protected], upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080259035, PDV ID broj: HR57210097686, kao isključivi nositelj prava na MHC SERVISE.

NARUČITELJ: pravna osoba kod koje je KORISNIK zaposlen i s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući ugovor temeljem kojeg je REAL GRUPA NARUČITELJU obavila dostavu aktivacijskih kodova za MHC MOBILNU APLIKACIJU koje se NARUČITELJ obvezao dodijeliti isključivo vlastitim zaposlenicima prema svom izboru, a radi registracije i aktivacije svake pojedine MHC.

POSJETITELJ: osoba koja pristupi kojem od MHC SERVISA prije nego stekne i/ili bez da stekne status KORISNIKA (prije registracije MHC računa).

KORISNIK: svaka fizička osoba koja je korisnik važeće MHC kartice u digitalnom formatu unutar MHC MOBILNE APLIKACIJE i kao takav ostvaruje pravo popusta/pogodnosti na proizvode i usluge Partnera REAL GRUPE i/ili Povezanih osoba Partnera u njihovom objektu/objektima na području Republike Hrvatske, sve sukladno popisima objavljenim na MHC Servisima.

PARTNER: svaka privatna osoba koja djeluje u trgovačkom ili profesionalnom svojstvu ili bilo koja pravna osoba, koja potrošačima nudi robu ili usluge putem usluga MHC SERVISA u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnosti, a s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući Ugovor o poslovnoj suradnji.

Povezane osobe PARTNERA: Za potrebe ovih Općih uvjeta, povezanom osobom PARTNERA će se smatrati sljedeće osobe:

Osobe definirane kao povezane osobe sukladno odredbama Zakon o trgovačkim društvima, članak 263.a, stavak 1. (prema verziji na snazi od 16. veljače 2023. godine – NN 18/23), povezane osobe su „povezana poduzeća ili osobe“ u smislu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koji su na temelju trenutačno važećeg izdanja preuzeti Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenog 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29. 11. 2008., str. 1), a koja je zadnji put izmijenjena Uredbom (EU) 2018/519 (SL L 87, 3. 4. 2018., str. 3)), na način kako će odnosna definicija glasiti u času njezine primjene.

 • Osobe definirane kao povezana društva sukladno odredbama Zakon o trgovačkim društvima, članak 473. stavak 1. (prema verziji na snazi od 16. veljače 2023. godine – NN 18/23, povezana društva su pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu mogu stajati kao: (i) društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, (ii) ovisno i vladajuće društvo, (iii) društva koncerna, (iv) društva s uzajamnim udjelima i (v) društva povezana poduzetničkim ugovorima), na način kako će odnosna definicija glasiti u času njezine primjene.
 • Osobe definirane kao povezana društva i povezane osobe sukladno odredbama članaka 46.-49. Općeg poreznog zakona (prema verziji na snazi od 01. siječnja 2023. godine – NN 114/22),
 • Entiteti u kojem je bilo koji imatelj vlasničkih, imovinskih i/ili bilo kojih drugih prava (npr., ali bez ograničenja, imatelj poslovnih udjela/dionica, član, tajni član, ortak, partner u zajedničkom poslovnom pothvatu), član uprave, nadzornog odbora ili bilo koja osoba na bilo kojem vodećem položaju PARTNERA ujedno i imatelj vlasničkih, imovinskih i/ili bilo kojih drugih prava (npr., ali bez ograničenja, imatelj poslovnih udjela/dionica, član, tajni član, ortak, partner u zajedničkom poslovnom pothvatu), član uprave, nadzornog odbora ili bilo koja osoba na bilo kojem vodećem položaju.

REAL GRUPA ima pravo, prema vlastitom nahođenju u skladu i uz pridržavanje primjenjivih zakonskih propisa, uz uvjete propisane odredbama Uredbe 2019/1150, prekinuti korištenje i/ili sudjelovanje KORISNIKA / PARTNERA / na MHC SERVISIMA, a u određenim okolnostima, kada to nije suprotno odredbama Uredbe 2019/1150, i bez ikakve obveze i bez navođenja razloga. Nadalje, u cilju korištenja MHC SERVISA KORISNIK prihvaća da je njegov odnos s REAL GRUPOM definiran jedino i isključivo ovim Općim uvjetima, a nekim zasebnim dokumentom samo ukoliko je odnosnim dokumentom isto predviđeno. REAL GRUPA ima pravo promijeniti / onemogućiti pristup / deaktivirati bilo koju značajku MHC SERVISA u bilo kojem trenutku, ne snoseći pritom nikakvu odgovornost prema KORISNIKU.


UVJETI REGISTRACIJE „MHC SERVISI“

Prije nego stekne status KORISNIKA (prije registracije računa kroz MHC SERVISE putem MHC WEB APLIKACIJE) ili bez da stekne status KORISNIKA, osoba nekom od MHC SERVISA pristupa kao POSJETITELJ.

POSJETITELJU će se prije omogućavanja postupka registracije MHC računa, putem skočnih prozora, ponuditi pristup:

 • Obavijesti o kolačićima
 • Izjavi o privatnosti
 • Ovim Općim uvjetima

te će daljnji pristup podacima (između ostalog, i mogućnosti registracije MHC računa) ovisiti o izričitoj i nedvosmislenoj suglasnosti POSJETITELJA na navedeno.

Za pristup i korištenje određenih značajki MHC SERVISA morate registrirati račun (dalje u tekstu: „MHC račun“). Ako registrirate MHC račun za drugu fizičku osobu, jamčite da imate ovlaštenje zakonski obvezati odnosnu drugu fizičku osobu i dodijeliti nam sva dopuštenja i/ili licence navedene u ovim Općim uvjetima.

Registracija MHC računa obavlja se kroz MHC SERVISE putem MHC WEB APLIKACIJE (dalje u tekstu: „SNS račun“). Imate mogućnost bilo kada onemogućiti vezu između svog MHC računa i SNS računa pristupom odjeljku „Postavke“ kroz MHC SERVISE. Sva komunikacija e-pošte temeljem ovih Općih uvjeta bit će vršena na odnosnu adresu e-pošte koju je KORISNIK registrirao na MHC SERVISIMA.

Morate dati točne, aktualne i potpune podatke tijekom postupka registracije i u svakom trenutku ažurirati podatke o MHC računu.

Jedna osoba ne smije registrirati više od 1 (jednog) MHC računa, osim ako REAL GRUPA ne ovlasti KORISNIKA na drugačije postupanje. Ne možete dodijeliti ili na drugi način prenijeti svoj MHC račun drugoj osobi.

Po registriranju MHC računa, KORISNIK će zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte KORISNIKA koju je registrirao na MHC SERVISIMA, dobiti e-poruku koja će sadržavati potvrdu o registraciji (sklapanju ugovornog odnosa s REAL GRUPOM).

Registriranjem MHC računa KORISNIK potvrđuje da je, temeljem sadržaja ovih Općih uvjeta, na jasan i nedvosmislen način obaviješten o sadržaju ugovornog odnosa s REAL GRUPOM, i to prije samog registriranja MHC računa (odnosno prije sklapanja ugovornog odnosa s REAL GRUPOM).

Ovisno o kanalu prodaje temeljem kojeg POSJETITELJ / KORISNIK pristupa MHC SERVISIMA:

 • POSJETITELJ / KORISNIK koji je već od NARUČITELJA (pravna osoba kod koje je KORISNIK zaposlen i s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući ugovor temeljem kojeg je REAL GRUPA NARUČITELJU obavila dostavu aktivacijskih kodova za MHC MOBILNU APLIKACIJU koje se NARUČITELJ obvezao dodijeliti isključivo vlastitim zaposlenicima prema svom izboru, a radi registracije i aktivacije svake pojedine MHC) dobio aktivacijski kod za MHC MOBILNU APLIKACIJU može pristupiti direktno MHC MOBILNOJ APLIKACIJI i putem nje izvršiti registraciju MHC računa. U tom slučaju smatrat će se da je Naknada u cijelosti podmirena (od strane NARUČITELJA) te REAL GRUPA POSJETITELJU / KORISNIKU neće zaračunati nikakvu naknadu.
 • POSJETITELJ / KORISNIK koji još nema aktivacijski kod za MHC MOBILNU APLIKACIJU isti pribavlja putem MHC WEB STRANICE gdje će nakon unosa potrebnih podataka biti upućen na „payment gateway“ (sigurnu stranicu odgovarajućeg posrednika u online naplati) – nakon čega će (po uspješno obavljenoj transakciji) POSJETITELJ / KORISNIK zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte koju je prethodno unio na MHC WEB STRANICI, dobiti poruku e-pošte koja će sadržavati potvrdu o uspješno obavljenoj transakciji i odgovarajući aktivacijski kod za korištenje značajki MHC MOBILNE APLIKACIJE i aktivaciju važeće MHC kartice u digitalnom formatu unutar MHC MOBILNE APLIKACIJE. Potvrda o uspješno obavljenoj transakciji koju POSJETITELJ / KORISNIK zaprimi u odnosnoj poruci e-pošte smatrat će se potvrdom da je Naknada u cijelosti podmirena te REAL GRUPA POSJETITELJU / KORISNIKU neće zaračunati nikakvu dodatnu naknadu.

Naknada u oba slučaja predstavlja iznos jednogodišnje članarine i za potrebe ovih Općih uvjeta smatrat će se da su svi iznosi koje eventualno REAL GRUPA podmiri u ime i za račun POSJETITELJA / KORISNIKA uključeni u iznos Naknade.

KORISNIK je odgovoran za održavanje povjerljivosti, sigurnosti i točnosti svog MHC računa i ne smije otkriti podatke potrebne za ulazak u svoj MHC račun bilo kojoj trećoj strani. KORISNIK mora odmah obavijestiti REAL GRUPU ako sazna ili ima bilo koji razlog posumnjati da je njegov MHC račun na bilo koji način kompromitiran i/ili u slučaju bilo kakve sumnje u neovlašteno korištenje svog MHC računa. KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje se provode putem i/ili u svezi njegovog MHC računa, a u tom će se smislu smatrati da su sve radnje poduzete putem njegovog MHC računa poduzete osobno od strane KORISNIKA.

KORISNIK koji više ne želi sudjelovati u sadržaju MHC SERVISA može prekinuti sudjelovanje i zatvoriti korisnički račun klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima. Ukoliko KORISNIK ima tekuće aktivnosti na MHC SERVISIMA, dužan ih je sve samostalno završiti prije brisanja svog računa. Pri tome je KORISNIK u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije brisanja svog računa. Brisanjem svog računa prestaju bilo kakva prava KORISNIKA koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se KORISNIK istih u cijelosti odriče.

Međutim, ovo ne utječe na pravo REAL GRUPE da KORISNIKU onemogući opciju brisanja računa dok se ne završe tekuće aktivnosti koje KORISNIK ima na WEB SERVISIMA.


UVJETI KORIŠTENJA „INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO“

REAL GRUPA može, prema vlastitom nahođenju, omogućiti KORISNICIMA (i) stvaranje, prijenos, slanje, primanje i pohranu sadržaja, poput teksta, fotografija, audio, video ili drugog materijala i informacija na i/ili putem MHC SERVISA („Vanjski sadržaj“); i (ii) pristup i/ili pregled sadržaja KORISNIKA i/ili bilo kojeg sadržaja koji REAL GRUPA sama stavlja, a koji je dostupan na i/ili putem MHC SERVISA, uključujući vlastiti MHC sadržaj i bilo koji sadržaj koji je licenciran i/ili odobren za upotrebu od strane REAL GRUPE i/ili preko treće strane („MHC sadržaj“).

MHC SERVISI, MHC sadržaj i Vanjski sadržaj mogu u cijelosti ili djelomično biti zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znakom i/ili drugim pravima i/ili propisima. KORISNIK prima na znanje i prihvaća da su MHC SERVISI i MHC sadržaj, uključujući sva povezana prava intelektualnog vlasništva, ekskluzivno vlasništvo MHC-a i/ili njegovih davatelja licenci i/ili ovlaštenja trećih strana. Radi izbjegavanja sumnje, naprijed navedeno obuhvaća: (i) „Intelektualno vlasništvo“ i/ili „IP“ – sva prava koja proizlaze iz intelektualnog vlasništva, uključujući (bez ograničenja) patente, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, petty patents i utility models, žigove, prava proizvođača baza podataka, industrijski dizajn, autorska prava i pravo na topografiji poluvodičkih proizvoda (neovisno o tome jesu li bilo koja od tih prava registrirana, uključujući i prijave i pravo na podnošenje prijave za registraciju kojeg od tih prava) i sve izume, know-how, poslovne tajne, tehnike i povjerljive informacije, popise kupaca i dobavljača i ostalo znanje i informacije koje mogu biti u vlasništvu, i sva prava i oblike zaštite koji su slične prirode ili koji imaju jednak ili sličan učinak na bilo koje od ovih prava i koji mogu postojati bilo gdje u svijetu, u svakom slučaju za cijelo vrijeme njihova trajanja, i zajedno sa svim obnovama ili produženjima; (ii) „Informacijske tehnologije“ i/ili „IT“ bilo koji i svaki računalni hardware, software, firmware, mreže, internetske stranice, druga informatička tehnologija i bilo koja imovina koja u sebi ima ugrađenu bitnu informatičku tehnologiju;

KORISNIK neće uklanjati, mijenjati i/ili prikrivati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, uslužnim markama i/ili drugim obavijestima o vlasničkim pravima ugrađenim u MHC SERVISI, MHC sadržaj ili Vanjski sadržaj. Svi zaštitni znakovi, uslužne oznake, logotipi, trgovačka imena i svi drugi identifikatori izvora REAL GRUPE koji se koriste na/ili u vezi s MHC SERVISIMA i MHC sadržajem zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi REAL GRUPE. Zaštitni znakovi, uslužne oznake, logotipi, trgovačka imena i bilo koje druge zaštićene oznake trećih strana koje se koriste na ili u vezi s MHC SERVISIMA i/ili MHC sadržajem koriste se samo u svrhu identifikacije i mogu biti vlasništvo jedino njihovih stvarnih vlasnika.

KORISNIK neće koristiti, kopirati, prilagođavati, modificirati, pripremati izvedene radove, distribuirati, licencirati, prodavati, prenositi, javno prikazivati, javno izvoditi, prenositi, emitirati ili na neki drugi način iskorištavati MHC SERVISE i/ili MHC sadržaj (uključujući, ali ne ograničavajući se na, gore navedeno Intelektualno vlasništvo i Informacijske tehnologije) osim u mjeri u kojoj je KORISNIK legalni vlasnik određenog sadržaja ili kako je to izričito dozvoljeno u ovim Općim uvjetima. Nikakve licence ili prava se ne daju KORISNIKU eksplicitno, implicitno ili na bilo koji drugi način bilo koje pravo intelektualnog vlasništva koje posjeduje ili kontrolira REAL GRUPA ili njegovi davatelji licenci, osim licenci i prava izričito danih u ovim Općim uvjetima.

U skladu s ovim Općim uvjetima, REAL GRUPA daje KORISNIKU ograničeno, svakodobno opozivo, neekskluzivno i neprenosivo pravo iskorištavanja softwarea radi (i) preuzimanja i uporabe aplikacije na osobnim uređajima; i (ii) pristupa i pregleda bilog kojeg sadržaja koji je dostupan na MHC SERVISIMA, a sve isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu KORISNIKA, odnosno samo za onu upotrebu koja je potrebna za izvršenje procesa koje MHC SERVISI pružaju KORISNIKU.

Stvaranjem, učitavanjem, objavljivanjem, slanjem, primanjem, pohranjivanjem ili na bilo koji drugi način stavljajući na raspolaganje bilo koji Vanjski sadržaj na ili putem MHC SERVISA, KORISNIK daje REAL GRUPI neekskluzivnu, širom svijeta, bez naknade, neopozivu, trajnu, podlicenciranu i prenosivu licencu takvom sadržaju, sve u svrhu pristupa, korištenja, pohranjivanja, kopiranja, izmjene, pripreme izvedenih djela, distribucije, objavljivanja, prijenosa, emitiranja i na drugi način iskorištavanja takvog sadržaja na bilo koji način. Ako Vanjski sadržaj uključuje osobne podatke, takav se Vanjski sadržaj upotrebljava u ove svrhe samo ako je takva upotreba u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka te u skladu s Izjavom o privatnosti REAL GRUPE.

KORISNIK je jedini odgovoran za sav Vanjski sadržaj koji učini dostupnim na ili putem MHC SERVISA. U skladu s tim, KORISNIK izjavljuje i jamči da: (i) je jedini i ekskluzivni vlasnik cjelokupnog Vanjskog sadržaja koji stavlja na raspolaganje na ili putem MHC SERVISA ili ima sva prava, licence, suglasnosti i izdanja koja su KORISNIKU potrebna za dodjelu REAL GRUPI prava na korištenje Vanjskog sadržaja, (ii) niti Vanjski sadržaj niti njegovo postavljanje, učitavanje, objavljivanje, podnošenje ili prijenos Vanjskog sadržaja od strane KORISNIKA ili REAL GRUPINA upotreba Vanjskog sadržaja (ili bilo kojeg njegovog dijela) predviđenog ovim Općim uvjetima neće prekršiti, protupravno prisiliti i/ili prekršiti prava trećih strana kao što su: patent, autorska prava, zaštitni znak, poslovna tajna, moralna prava i/ili druga vlasnička i/ili intelektualna vlasnička prava i/ili prava javnosti i/ili privatnosti i/ili prava bilo kojeg važećeg zakona i/ili propisa, (iii) KORISNIK neće objavljivati, slati ili prenositi bilo koji Vanjski sadržaj koji: je lažan, zavaravajući (izravno ili propustom ili neuspjehom ažuriranja podataka) ili je varljiv, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgaran i/ili uvredljiv, promiče diskriminaciju, bahatost, rasizam, mržnju, uznemiravanje i/ili nanošenje štete bilo kojem pojedincu i/ili grupi, nasilan i/ili prijeti i/ili promiče nasilje i/ili radnje koje prijete drugoj osobi i/ili životinji, te koji promiče nezakonite i/ili štetne aktivnosti. REAL GRUPA može, bez prethodne najave, ukloniti i/ili onemogućiti pristup bilo kojem Vanjskom sadržaju za koji REAL GRUPA utvrdi da krši bilo koji primjenjivi propis, ove Opće uvjete ili na drugi način može biti štetan ili neprimjeren REAL GRUPI i/ili njezinim KORISNICIMA i/ili trećoj strani.


IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

KORISNIK prihvaća da REAL GRUPA ne odgovara za prekid rada MHC SERVISA, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu KORISNIKU kao posljedica pogreške na MHC SERVISIMA, osim ukoliko drugačije nije definirano u Općim uvjetima korištenja. KORISNIK posebice prihvaćaju da REAL GRUPA ne odgovara za prekid usluge MHC SERVISA, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu KORISNIKU kao posljedica pogreške na MHC SERVISIMA i/ili softwareima trećih osoba i/ili poslovnih partnera koji su dio rješenja i/ili usluge koju pružaju MHC SERVISI. Nadalje, REAL GRUPA ne odgovora za sadržaj softwarea proizvedenih od strane trećih, odnosno njihovu usklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima, ostalom regulativom te pravilima struke.

KORISNICI su sami odgovorni za transakcije s PARTNERIMA i/ili Povezanim osobama PARTNERA koje kao takve za njih mogu proizići i/ili biti vezane uz usluge MHC SERVISA.

REAL GRUPA, te od iste angažirani: djelatnici, zaposlenici, predstavnici, filijale, partnerske tvrtke (kompanije), distributeri, distribucijski partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druge osobe koje sudjeluju u stvaranju, uslugama, sponzoriranju, promoviranju i/ili koja na drugi način čine MHC SERVISE i/ili njihov sadržaj dostupnim, nisu s bilo koje osnove odgovorni za (i) kaznene, posebne, indirektne ili posljedične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, štetu ili gubitak ugleda ili reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netočnost (opisnih) informacija o ponuđenoj robi za kupoprodaju i/ili usluzi za pružanje (uključujući cijene i/ili raspoloživost i/ili kvalitetu i/ili ispunjenje jamstava i/ili rokova i/ili sl.) na MHC SERVISIMA, (iii) usluge obavljene ili proizvode ponuđene od strane PARTNERA i/ili Povezanih osoba PARTNERA (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili u skladu s, uslijed i u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja i/ili kašnjenja MHC SERVISA, ili (v) za bilo kakvu (osobnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili, bilo to uslijed (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehaja, kvalificirane krivnje, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog djela ili prekršaja ili koje se u (cijelosti ili djelomično) mogu pripisati REAL GRUPI i/ili MHC SERVISIMA. U slučaju da se u konkretnom slučaju neko od gore navedenih isključenja odgovornosti ne primjenjuje uslijed njegove kolizije s kogentnim normama primjenjivog prava, a da se u takvom slučaju utvrdi odgovornost REAL GRUPE, ista je ograničena na iznos od 150,00 Eura (slovima: jednu stotinu i pedeset Eura i nula Euro-centi).

REAL GRUPA nije odgovorna (i ne snosi nikakvu odgovornost) za usluge PARTNERA i/ili Povezanih osoba PARTNERA. Žalbe i/ili pritužbe vezane uz usluge PARTNERA i/ili Povezanih osoba PARTNERA rješavat će izravno između sebe KORISNICI i/ili PARTNERI i/ili Povezane osobe PARTNERA. REAL GRUPA nije odgovoran i ne snosi nikakvu odgovornost povezanu s takvim pritužbama i/ili zahtjevima i/ili odgovornostima.

U bilo kojem slučaju postupanja KORISNIKA protivno ovim Općim uvjetima i/ili primjenjivim propisima, REAL GRUPA zadržava pravo naknade štete proizašle iz takvog postupanja KORISNIKA.


IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ovom Izjavom o privatnosti uređuju se prava i obaveze sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje u tekstu: „Uredba“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalim pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka u odnosu na registraciju i korištenje MHC SERVISA.

Osobni podaci prema Izjavi o privatnosti (dalje u tekstu: „Izjava o privatnosti“) su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu za potrebe ove Izjave o privatnosti: „Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka prema Izjavi o privatnosti znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Osobni podaci bit će obrađivani sukladno načelima sadržanim u važećim propisima/odredbama Uredbe, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalih pozitivnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Ispitanik pružanjem i unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos s REAL GRUPOM-om, te je stoga obrada tako prikupljenih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Ispitanika radi realizacije ugovornog odnosa REAL GRUPE i KORISNIKA kao i sporazuma o poslovnoj suradnji s NARUČITELJIMA (pravna osoba kod koje je KORISNIK zaposlen i s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući ugovor temeljem kojeg je REAL GRUPA NARUČITELJU obavila dostavu aktivacijskih kodova za MHC MOBILNU APLIKACIJU koje se NARUČITELJ obvezao dodijeliti isključivo vlastitim zaposlenicima prema svom izboru, a radi registracije i aktivacije svake pojedine MHC) i s njim povezanih radnji (primjenjivo ovisno o kanalu prodaje temeljem kojeg je KORISNIK pristupio registriranju MHC računa, tj. ovisno o tome pristupa li KORISNIK registriranju MHC računa direktno ili posredno, kao zaposlenik NARUČITELJA), realizacije ugovora o poslovnoj suradnji s PARTNERIMA i/ili Povezanim osobama PARTNERA a sve kako bi se izvršile usluga po narudžbi Ispitanika.

Ukoliko Ispitanik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koju ih MHC SERVISI zahtijevaju, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnosti na MHC SERVISIMA neće biti tehnički provedive. Povlačenje privole dovest će do nemogućnosti korištenja MHC SERVISA.

Upućuju se Ispitanici da pročitaju sve navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti kako bi lakše razumjeli koje osobne podatke REAL GRUPA prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su prava Ispitanika vezano za pristup, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Voditelj obrade:

REAL GRUPA d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, HR-10000 Zagreb, OIB: 57210097686

Kontakt podaci Voditelja obrade:

telefon: +385 (0) 4650 070
e-pošta: [email protected]

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka:

telefon: + 385 (99) 2181 647
e-pošta: [email protected]

Svrha obrade: REAL GRUPA prikuplja i obrađuje osobne podatke Ispitanika u svrhu ugovornog odnosa, tj. korištenja MHC SERVISA, odnosno u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Ispitanika koji pristupaju MHC SERVISIMA, realizacije sporazuma o poslovnoj suradnji s NARUČITELJIMA (pravna osoba kod koje je KORISNIK zaposlen i s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući ugovor temeljem kojeg je REAL GRUPA NARUČITELJU obavila dostavu aktivacijskih kodova za MHC MOBILNU APLIKACIJU koje se NARUČITELJ obvezao dodijeliti isključivo vlastitim zaposlenicima prema svom izboru, a radi registracije i aktivacije svake pojedine MHC) i s njim povezanih radnji (primjenjivo ovisno o kanalu prodaje temeljem kojeg je KORISNIK pristupio registriranju MHC računa, tj. ovisno o tome pristupa li KORISNIK registriranju MHC računa direktno ili posredno, kao zaposlenik NARUČITELJA), realizacije ugovora o poslovnoj suradnji s PARTNERIMA i/ili Povezanim osobama PARTNERA, komunikacije s Ispitanikom, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju navedenih ugovornih odnosa, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Ispitanika, kako bi ponuda za Ispitanika bila individualnija, te kako bi svoju ponudu usluga što više prilagodili navikama i potrebama Ispitanika.

Za potrebe obrade, REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI koriste određene alate koji, između ostalog, omogućuju i marketinšku komunikaciju s KORISNICIMA.

Svaka marketinška poruka e-pošte koju REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI komuniciraju KORISNIKU sadržavat će uputu o besplatnom i jednostavnom načinu odbijanja uporabe podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPEA i/ili MHC SERVISA / uskrati privole na daljnju uporabu podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA.

Putem linka koji će se nalaziti u svakoj marketinškoj poruci e-pošte koju REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI komuniciraju KORISNIKU, KORISNIK će moći pristupiti web stranici i odabirom opcije „Izbriši me s mailing liste“ KORISNIK u svakom trenutku može odbiti uporabu podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA / uskratiti privolu na daljnju uporabu podataka u marketinške svrhe od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA.

Odabirom opcije „Izbriši me s mailing liste“ bit će onemogućena sva marketinška komunikacija, no to neće utjecati na ostale aktivnosti koje REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI obavljaju vezano uz KORISNIKA (uključujući, ali se ne ograničavajući na, obradu podataka KORISNIKA od strane marketinških alata, no bez slanja KORISNIKU marketinški poruka e-poštom). Naime, sva komunikacija koja se obavlja s KORISNIKOM bit će onemogućena samo u slučaju generalnog povlačenje privole KORISNIKA kao ispitanika. No, isto može dovesti do nemogućnosti nastavka korištenja MHC SERVISA, ukoliko su sakupljeni osobni podaci nužni za provođenje određene aktivnosti REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA.

Dodatno, pristupom MHC SERVISIMA putem MHC MOBILNE APLIKACIJE KORISNIK će, osim odabira opcije „Izbriši me s mailing liste“ imati izbor personalizirati marketinšku komunikaciju od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA izborom primanja poruka samo određene vrste/sadržaja. Međutim, opcijom „Izbriši me s mailing liste“ koja se nalazi na web stranici i/ili izborom personaliziranja marketinške komunikacije od strane REAL GRUPE i/ili MHC SERVISA i/ili izborom primanja poruka samo određene vrste/sadržaja KORISNIK će moći pristupiti samo putem linka koji se nalazi u marketinškim porukama e-pošte koje REAL GRUPA i/ili MHC SERVISI komuniciraju KORISNIKU. Ovo ne utječe na pravo KORISNIKA na generalno povlačenje privole KORISNIKA kao ispitanika kao ni na pravo KORISNIKA da se odregistrira i/ili izbriše račun s MHC SERVISA.

Pravna osnova:

 1. Pojedini propis;
 2. Ugovorni odnos;
 3. Izričita i nedvosmislena suglasnost Ispitanika;

U sva tri slučaja, za svaku pojedinu bazu podataka koju Voditelj obrade uspostavi i/ili aktivnost koju Voditelj obrade poduzima, bit će naveden legitimni interes Voditelja obrade (npr. legitimni interes može se očitovati u tome što pojedini dokument i u njemu sadržani osobni podaci predstavljaju dokaz o provedenoj poslovnoj aktivnosti i opravdanosti nastalog poslovnog rashoda).

Podaci koji se prikupljaju: ime i prezime osobe, dob (godina rođenja), adresa stanovanja (uključujući mjesto i županiju), adresa e-pošte, telefonski broj. Posebne kategorije osobnih podataka se ne obrađuju. Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, iste ćemo ukloniti bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti MHC SERVISE.

Osim ovih podataka REAL GRUPA automatski prikuplja podatke s Ispitanikovog uređaja, što može uključivati IP adresu i geo-lokaciju, a postoje i situacije u kojima REAL GRUPA automatski prikuplja druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na pojedini MHC SERVIS, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji Ispitanik koristi, kao i o operativnom sustavu Ispitanikovog uređaja te verziji aplikacije i jezičnim postavkama.

REAL GRUPA preporuča Ispitaniku brinuti se o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun MHC SERVISA. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Primatelji osobnih podataka: Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika u pravilu ne prosljeđuje niti ustupa nepovezanim trećim stranama, te ih sigurnosno pohranjuje na svojem ili vanjskom poslužitelju prema svom slobodnom izboru, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe i da se njome na adekvatan način osigurava zaštita prava Ispitanika.

U svrhu ispunjenja svojih obveza Voditelj obrade može osobne podatke Ispitanika proslijediti povezanim društvima Voditelja obrade kako bi ista na odgovarajući način mogli koristiti te podatke kao ovlaštene osobe. Podatke Ispitanika Voditelj obrade može proslijediti trećim osobama, primjerice, poslovnim partnerima pružateljima usluge on-line i/ili offline autorizacije. Nadalje, u mjeri u kojoj nam je potrebno, osobni podaci mogu biti proslijeđeni pravnim osobama koje Voditelju obrade primjerice pružaju usluge koje uključuju marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim karticama, pružanje usluga za Ispitanike (uključujući pravne, porezne i financijske savjete) te slanje poruka u ime Voditelja obrade. Voditelj obrade ograničit će osobne podatke koje odnosnim pravnim osobama dostavlja te će one imati pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određeni osobni podaci mogu biti proslijeđeni izvršnoj vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bi Voditelj obrade udovoljio pravnim ili zakonskim obvezama.

Pristup osobnim podacima imat će zaposlenici Voditelja obrade, kao i (prema potrebi) zaposlenici gore navedenih pravnih osoba, od kojih neki mogu biti u SAD-u i drugim zemljama izvan Europske Unije, ali čiji opis posla opravdano zahtijeva pristup ovim podacima s ciljem ispunjavanja svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti. U skladu s uobičajenom praksom i procedurama rada prilikom pružanja računovodstvenih usluga, osobni podaci mogu naknadno biti odabrani te proučeni od strane internih ili s njihove strane odabranih vanjskih revizora. Voditelj obrade može prenositi osobne podatke unutar grupe povezanih osoba odnosno može koristiti treće strane za pohranu i obradu pruženih podataka u SAD-u ili drugim zemljama koje ne osiguravaju jednakovrijednu razinu zaštite osobnih podataka i primjenjivost pravila zaštite osobnih podataka kakva su u uporabi u Republici Hrvatskoj, u mjeri u kojoj je to potrebno za gore navedene svrhe korištenja, za ispunjavanje zakonskih obveza, za zaštitu važnog javnog interesa ili za obradu podataka. Voditelj obrade poduzet će sve razumne korake kako bi prihvatljivim mjerama spriječio rizik od neprikladnog ili nedozvoljenog pristupa osobnim podacima, kao i da bi spriječio njihovo neovlašteno korištenje. S tim u svezi, ukoliko do slanja osobnih podataka u treće zemlje dođe, Voditelj obrade će ući u odgovarajuće ugovorne odnose s odnosnim trećim stranama obvezujući ih da sigurno čuvaju pružene podatke te da ih ne koriste za niti jednu drugu svrhu osim one navedene u ovom obrascu (S obzirom da je Provedbena Odluka Komisije (EU) 2016/1250 od 12.07.2016. koja je potvrđivala da, za potrebe članka 25. stavka 2. Direktive 95/46/EZ Sjedinjene Američke Države osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka koji se prenose iz Unije organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti) proglašena nevaljanom Presudom Suda Europske unije (CJEU) u predmetu C-311/1 od 16. srpnja 2020. godine (Schrems II), ugovori s inozemnim Ispitanicima više ne uključuju Standardne ugovorne klauzule (eng. „Standard Contractual Clauses“) prema Odluci Komisije C(2010)593)) već Standardne ugovorne klauzule (2021) (eng. „Standard Contractual Clauses 2021)“) prema Odluci Komisije C(2021)3972 od 04. lipnja 2021. godine dostupne putem sljedeće poveznice https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=en)).

Razdoblje pohrane: Osobni podaci se pohranjuju u vremenskom razdoblju koje je potrebno za ostvarivanje legitimnih i zakonitih svrha, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe nije određeno dulje razdoblje.

Osobni podaci POSJETITELJA / KORISNIKA koji nije uspješno obavio postupak kupnje aktivacijskog koda za MHC MOBILNU APLIKACIJU čuvaju se 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg unošenja osobnih podataka u MHC SERVISE, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe ili ovim Općim uvjetima nije određeno dulje razdoblje.

Osobni podaci POSJETITELJA / KORISNIKA koji je uspješno obavio postupak kupnje aktivacijskog koda za MHC MOBILNU APLIKACIJU čuvaju se do registracije MHC računa, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe ili ovim Općim uvjetima nije određeno dulje razdoblje.

U slučaju davanja privole osobni se podaci obrađuju onoliko dugo dok se privola ne povuče, a u slučaju zahtjeva za brisanjem isti će odmah biti nepovratno obrisani ukoliko važeći propisi/odredbe Uredbe ne propisuju drugačije.

Primjerice, temeljem računovodstvenih propisa, pojedini podaci moraju se čuvati najmanje 11 (jedanaest) godina.

Prava Ispitanika: Sukladno Uredbi, između ostalog, Ispitanik ima pravo na transparentnost (čl. 12.–14), pravo na pristup podacima (čl. 15.), pravo na ispravak podataka (čl. 16.), pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“, čl. 17.) , pravo na ograničenje obrade (čl. 18.), pravo zatražiti priopćenje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade (čl. 19.), pravo na prenosivost podataka (čl. 20.), pravo na prigovor (čl. 21.), pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (izradi profila, čl. 22.) te općenito pravo na povlačenje privole (čl. 7.) u mjeri u kojoj se obrada temelji isključivo na privoli Ispitanika.

Povlačenje privole Ispitanika dovodi do nemogućnosti nastavka korištenja MHC SERVISA, ukoliko su sakupljeni osobni podaci nužni za provođenje određene aktivnosti MHC SERVISA.

Povlačenje privole, ako za to postoje zakonske pretpostavke, dovodi do anonimizacije registriranih KORISNIKA MHC SERVISA. Anonimizacija podataka je postupak obrade osobnih podataka kojim se nepovratno sprječava identifikacija KORISNIKA iz obrađenih podataka. Po definiciji, nakon ispravne anonimizacije ne smije biti moguće povezati anonimizirane podatke s određenom osobom. Sukladno navedenom, nakon anonimizacije podataka ne postoji način povratka tih podataka u oblik prije anonimizacije.

Anonimizaciju je moguće napraviti:

 • Kroz MHC SERVISE putem MHC WEB APLIKACIJE. Nakon anonimizacije, aplikacija će KORISNIKA odjaviti.

Čin anonimizacije uključuje sljedeće aktivnosti:

 • Odabir konkretnog KORISNIKA
 • Označavanje KORISNIKA kao obrisanog
 • Anonimizaciju osobnih podataka KORISNIKA korištenjem MD5 hash metode
  • Anonimiziraju se sljedeći podaci:
   • ime i prezime
   • dob (godina rođenja)
   • adresa stanovanja (uključujući mjesto i županiju)
   • adresa e-pošte
   • telefonski broj.
   • Ostali osobni podaci KORISNIKA
 • Kreiranje dokumenta u PDF obliku koji dokumentira čin anonimizacije KORISNIKA
  • Dokument se prikazuje u svrhu ispisa
  • Dokument se trajno pohranjuje pri čemu naziv datoteke ne ukazuje na osobni podatak KORISNIKA (Zapisnik o anonimizaciji <timestamp>.PDF).

Ukoliko KORISNIK ima tekuće aktivnosti na MHC SERVISIMA, dužan ih je sve samostalno završiti prije anonimizacije, i to u roku od najviše 15 (petnaest) radnih dana – nakon čega će biti pokrenut postupak anonimizacije. Pri tome je KORISNIK u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije pokretanja postupka anonimizacije. Anonimizacijom prestaju bilo kakva prava KORISNIKA koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se KORISNIK istih u cijelosti odriče.

Također, Ispitanik ima pravo i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ako Ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može se obratiti Voditelju obrade koristeći sljedeće podatke za kontakt:

Kontakt podaci Voditelja obrade:

telefon: +385 (0) 4650 070
e-pošta: [email protected]

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka:

telefon: + 385 (99) 2181 647
e-pošta: [email protected]

Voditelj obrade dužan je pružiti informacije Ispitaniku u roku određenom u važećim propisima/odredbama Uredbe. U slučaju da su zahtjevi Ispitanika neutemeljeni ili pretjerani Voditelj obrade ima pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu sukladno važećim propisima/odredbama Uredbe.

Mjere zaštite osobnih podataka: Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje mogu uključivati npr. pseudonimizaciju i/ili anonimizaciju, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe i zaštitila prava Ispitanika.

Zaštitu podataka REAL GRUPA uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako REAL GRUPA provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na i/ili s MHC SERVISA, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. REAL GRUPA se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU (Europska unija), a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Ispitanika i MHC SERVISA odvija sigurnim protokolom.

Stručno i administrativno osoblje Voditelja obrade koje obrađuje osobne podatke poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrđuju obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.

Klikom prilikom registracije Ispitanik prihvaća ovu Izjavu o privatnosti te potvrđuje da ju je pročitao, razumio i da se slaže sa prikupljanjem, obradom i dijeljenjem osobnih podataka na način i u opsegu kako je to određeno samom Izjavom o privatnosti.

Ovu Izjavu o privatnosti, REAL GRUPA može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na MHC SERVISIMA. Zato REAL GRUPA poziva Ispitanika da povremeno pregleda Izjavu o privatnosti na kojoj će biti naznačeno da su izvršene izmjene, ukoliko istih bude, u određenom vremenskom razdoblju.

Ukoliko se Ispitanik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Ispitanika da se odregistrira i/ili izbriše svoj račun s MHC SERVISA putem MHC WEB APLIKACIJE.


OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA (eng. „Cookies“)

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na MHC SERVISIMA na razne načine npr. kako bi MHC SERVISI funkcionirali, za analizu prometa i/ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u uređaj POSJETITELJA / KORISNIKA (tekstualna datoteka koju na računalo POSJETITELJA / KORISNIKA smješta internetski poslužitelj kojim se POSJETITELJ / KORISNIK koristi). Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju POSJETITELJA / KORISNIKA učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo POSJETITELJA / KORISNIKA. Kolačić dozvoljava MHC SERVISIMA da „zapamte“ akcije POSJETITELJA / KORISNIKA iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali POSJETITELJ / KORISNIK ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija POSJETITELJA / KORISNIKA, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Po svojoj funkcionalnoj podjeli, kolačići npr. mogu biti nužni, funkcionalni i marketinški.

Vrste kolačića

Kolačići prve strane (first party cookies)

Kolačići koje je na uređaj POSJETITELJA / KORISNIKA instalirala organizacija čiju web stranicu POSJETITELJ / KORISNIK posjećuje poznati su kao kolačići „prve strane“.

Kolačići treće strane (third party cookies)

Kolačići koje je na uređaj POSJETITELJA / KORISNIKA web stranicom koju posjećuje instalirala druga organizacija poznati su kao kolačići „treće strane“. Primjer kolačića „treće strane“ je kolačić koji je postavila tvrtka specijalizirana za analitiku web stranica (primjerice, Google Analytics) koja vlasniku web stranice daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu.

Ovi kolačići nisu postavljeni od strane MHC SERVISA, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internetskih stranica MHC SERVISA. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu POSJETITELJA / KORISNIKA, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima POSJETITELJA / KORISNIKA. Internetske stranice MHC SERVISA ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na računalo POSJETITELJA / KORISNIKA.

Stalni kolačići (persistent cookies)

Stalni kolačići ostaju spremljeni na uređaju POSJETITELJA i nakon zatvaranja web preglednika. Uz pomoć ovih kolačića web stranice pohranjuju podatke kako bi se POSJETITELJU olakšalo njihovo korištenje. Primjerice, web stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke zapamtit će unos POSJETITELJA koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu.

Privremeni kolačići (session cookies)

Privremeni kolačići uklanjanju se s uređaja POSJETITELJA / KORISNIKA u trenutku zatvaranja web preglednika u kojem je POSJETITELJ / KORISNIK pregledavao web stranicu. Pomoću ovih kolačića stranice pohranjuju privremene podatke koji služe za njezino ispravno funkcioniranje.

Upute za upravljanje kolačićima za najčešće korištene web preglednike

Ako nije suglasan s njihovom upotrebom, POSJETITELJ / KORISNIK kolačiće može lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristi. U postavkama web preglednika kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome POSJETITELJ / KORISNIK može odrediti koje kolačiće želi prihvatiti, a koje odbiti.

Mjesto na kojem POSJETITELJ / KORISNIK može pronaći postavke ovisi o vrsti njegovog web preglednika. Putem opcije „pomoć“ u odnosnom web pregledniku POSJETITELJ / KORISNIK može pronaći postavke koje treba ili u tu svrhu može pristupiti mrežnoj adresi www.allaboutcookies.org.

* * *

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje upotrebe internetskih stranica MHC SERVISA i njihovih procesa, POSJETITELJ / KORISNIK treba imati na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića može onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u svom pregledniku. Ukoliko POSJETITELJ / KORISNIK odabere opciju da ne želi prihvatiti određene kolačiće, možda neće moći koristiti određene funkcije MHC SERVISA.

Kolačiće koje upotrebljavamo
 
Upravljaj kolačićima

  Postavke kolačića

 

Postavke kolačića možete promijeniti u bilo kojem trenutku klikom na gornji gumb. To će vam omogućiti da ponovno posjetite natpis pristanka na kolačiće i promijenite svoje postavke ili odmah povučete svoj pristanak.

Osim toga, različiti preglednici pružaju različite metode za blokiranje i brisanje kolačića koje koriste web stranice. Možete promijeniti postavke svog preglednika kako biste blokirali/izbrisali kolačiće. Dolje su navedene poveznice na dokumente podrške o tome kako upravljati i brisati kolačiće iz glavnih web preglednika.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ako koristite bilo koji drugi web preglednik, posjetite službene dokumente za podršku vašeg preglednika.

PRIMJENA PRAVA, NADLEŽNOST I RJEŠAVANJE SPOROVA


Ovi Opći uvjeti sastavljeni su samo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i bit će podvrgnuti primjeni i tumačit će se u skladu s odredbama hrvatskog prava, isključujući primjenu Konvencije o međunarodnoj prodaji robe (CISG), Beč, 1980. te primjenu odredbi kolizijskog prava prema međunarodnom privatnom pravu.

Ukoliko to prisilni propisi Republike Hrvatske dopuštaju, na nadležnost i rješavanje sporova primijenit će se sljedeće:

 Svi sporovi koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovih Općih uvjeta, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 (trideset) dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Za sporove u kojima je vrijednost predmeta spora do (uključivo) 200.000,00 EUR (slovima: dvije stotine tisuća Eura) broj arbitara bit će jedan.

Za sporove u kojima je vrijednost predmeta spora veća od 200.000,00 EUR (slovima: dvije stotine tisuća Eura) broj arbitara bit će tri.

Mjerodavno pravo bit će pravo Republike Hrvatske.

Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski.

Mjesto arbitraže bit će Zagreb, Republika Hrvatska

Ovlaštenik za imenovanje bit će predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore.


ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KORISNIKA KADA ON IMA STATUS POTROŠAČA U ODNOSU NA REAL GRUPU


U slučaju kada je KORISNIK fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, on sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima status potrošača. U tom se slučaju na odnos KORISNIKA i REAL GRUPE primjenjuje se sljedeće:

Sukladno odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 19/22 i 59/23):

 • „ugovor na daljinu“ je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (točka 27);
 • „ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija“ je ugovor između trgovca i potrošača (točka 28):
  • koji je sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost trgovca i potrošača na jednome mjestu koje ne predstavlja poslovne prostorije trgovca, čak i kad je potrošač dao ponudu
  • koji je sklopljen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava daljinske komunikacije neposredno nakon što je trgovac pristupio potrošaču osobno i individualno na mjestu koje nisu njegove poslovne prostorije, a u kojem su trgovac i potrošač bili istodobno fizički prisutni ili
  • koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organizirao trgovac s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga potrošaču

KORISNIK koji ima status potrošača i koji više ne želi sudjelovati u sadržaju MHC SERVISA može prekinuti sudjelovanje i zatvoriti korisnički račun klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima. Ukoliko KORISNIK koji ima status potrošača ima tekuće aktivnosti na MHC SERVISIMA, dužan ih je sve samostalno završiti prije brisanja svog računa. Pri tome je KORISNIK koji ima status potrošača u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije brisanja svog računa. Brisanjem svog računa prestaju bilo kakva prava KORISNIKA koji ima status potrošača koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se KORISNIK koji ima status potrošača istih u cijelosti odriče.

Međutim, ovo ne utječe na pravo REAL GRUPE da KORISNIKU koji ima status potrošača onemogući opciju brisanja računa dok se ne završe tekuće aktivnosti koje KORISNIK koji ima status potrošača ima na MHC SERVISIMA, ukoliko je isto u skladu s primjenjivim propisima.

KORISNIK koji ima status potrošača, ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovorni odnos sklopljen s REAL GRUPOM izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana, prekidom sudjelovanja na MHC SERVISIMA i zatvaranjem korisničkog računa klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima.

Ovisno o kanalu prodaje temeljem kojeg POSJETITELJ / KORISNIK pristupa MHC SERVISIMA:

 • POSJETITELJ / KORISNIK koji je već od NARUČITELJA (pravna osoba kod koje je KORISNIK zaposlen i s kojom REAL GRUPA ima sklopljen odgovarajući ugovor temeljem kojeg je REAL GRUPA NARUČITELJU obavila dostavu aktivacijskih kodova za MHC MOBILNU APLIKACIJU koje se NARUČITELJ obvezao dodijeliti isključivo vlastitim zaposlenicima prema svom izboru, a radi registracije i aktivacije svake pojedine MHC) dobio aktivacijski kod za MHC MOBILNU APLIKACIJU može pristupiti direktno MHC MOBILNOJ APLIKACIJI i putem nje izvršiti registraciju MHC računa. U tom slučaju smatrat će se da je Naknada u cijelosti podmirena (od strane NARUČITELJA) te REAL GRUPA POSJETITELJU / KORISNIKU neće zaračunati nikakvu naknadu.
 • POSJETITELJ / KORISNIK koji još nema aktivacijski kod za MHC MOBILNU APLIKACIJU isti pribavlja putem MHC WEB STRANICE gdje će nakon unosa potrebnih podataka biti upućen na „payment gateway“ (sigurnu stranicu odgovarajućeg posrednika u online naplati) – nakon čega će (po uspješno obavljenoj transakciji) POSJETITELJ / KORISNIK zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte koju je prethodno unio na MHC WEB STRANICI, dobiti poruku e-pošte koja će sadržavati potvrdu o uspješno obavljenoj transakciji i odgovarajući aktivacijski kod za korištenje značajki MHC MOBILNE APLIKACIJE i aktivaciju važeće MHC kartice u digitalnom formatu unutar MHC MOBILNE APLIKACIJE. Potvrda o uspješno obavljenoj transakciji koju POSJETITELJ / KORISNIK zaprimi u odnosnoj poruci e-pošte smatrat će se potvrdom da je Naknada u cijelosti podmirena te REAL GRUPA POSJETITELJU / KORISNIKU neće zaračunati nikakvu dodatnu naknadu.

Naknada u oba slučaja predstavlja iznos jednogodišnje članarine i za potrebe ovih Općih uvjeta smatrat će se da su svi iznosi koje eventualno REAL GRUPA podmiri u ime i za račun POSJETITELJA / KORISNIKA uključeni u iznos Naknade.

KORISNIK koji ima status potrošača prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje da je upoznat s činjenicom da nema pravo na jednostrani raskid ugovornog odnosa s REAL GRUPOM ukoliko usluga REAL GRUPE ne bude u potpunosti ispunjena.

U slučaju odstupanja odredbi ove glave i ostalih odredbi ovih Općih uvjeta, prednost u tumačenju u odnosu na prava potrošača imaju odredbe ove glave.

Ukoliko odredbe ove glave KORISNIKU nisu jasne i nedvosmislene, upućujemo KORISNIKA da se odregistrira i/ili izbriše svoj račun s MHC SERVISA putem MHC WEB APLIKACIJE.


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA


Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22 i 59/23) obavještavamo KORISNIKA da, kada je u svojstvu potrošača sukladno odnosnom Zakonu o zaštiti potrošača, prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na uslugu pruženu putem MHC SERVISA koju pruža REAL GRUPA, može podnijeti u pisanom obliku, i to:

 • u poslovnim prostorijama REAL GRUPE-a na adresi: REAL GRUPA d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, HR-10000 Zagreb, OIB: 57210097686. KORISNIKU će bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora; ili
 • putem pošte na adresu: REAL GRUPA d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, HR-10000 Zagreb, OIB: 57210097686, OIB: 24813383735; ili
 • na adresu e-pošte REAL GRUPA d.o.o., [email protected];

Odgovor na pisani prigovor potrošača REAL GRUPA će dati u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora, na adresu e-pošte KORISNIKA koju je registrirao na MHC SERVISIMA, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Postanite član Modus Health Card programa

Ostvarite brojne pogodnosti na zdravstvene usluge i proizvode kod naših ugovornih partnera. Stavite vaše zdravlje na prvo mjesto!

Preuzmite Modus app

Preuzmite besplatnu Modus Health Card aplikaciju sa Google Play na Android ili App Store na IOS uređajima. Zatim preko našeg web shopa kupite AKTIVACIJSKI KOD za aktivaciju jednogodišnje članarine koji šaljemo na e-mail adresu zajedno s kratkim uputama za instalaciju.

Aktivirajte i počnite koristiti sve prednosti članstva već danas!

Budite obavješteni o popustima

Registrirajte se putem donjeg obrasca slanjem vaše e-mail adrese i biti ćete obavješteni o svim novim popustima i akcijama čim se pojave!